Opšti uslovi poslovanja Nekretnine Fabrika doo Beograd

nekretnine blog

Kako se najbolje pripremiti za prodaju nekretnine! Nekretnine vs štednja Registar posrednika br. 389 Nekretnine Fabrika
Opštim uslovima poslovanja Nekretnine Fabrika doo Beograd Stari grad agencije za posredovanje u prometu nekretninama, uređuje se poslovni odnos Nekretnine Fabrika doo (u daljem tekstu: Agencija) i fizičkog ili pravnog lica (u daljem tekstu: Nalogodavac).
Nalogodavac koji se Agenciji obrati elektonskim putem ili putem usmenog zahteva, koji se konstantuje zabeleškom od strane posrednika, sklopi Ugovor o posredovanju sa Agencijom u formi Zahteva za posredovanje pri prodaji, kupovini ili davanja, kao i uzimanja u zakup nepokretnosti, odnosno potpiše sa Agencijom Nalog za prijem i procenu nepokretnosti potvrđuje da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja. Prihvatanje Opštih uslova poslovanja potvrđuje se zaključenjem Ugovora/Naloga o posredovanju odnosno prihvatanjem ovih uslova preko kontakt forme sajta www.nekretninefabrika.com od strane Nalogodavca.
Ponuda nekretnina temelji se na podacima koje je Agencija primila usmenim ili pismenim putem i uslovljena je potvrdom. Agencija zadržava mogućnost greške u opisu i ceni nekretnine, mogućnost da je oglašena nekretnina već prodata (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili izdavanja), a da o tome Agencija nije obaveštena.
Ponudu, informacije o nekretnini i obaveštenja od strane posrednika primalac (Nalogodavac) mora da čuva kao poslovnu tajnu i samo uz pismeno odobrenje Agencije sme da ih prenese trećim licima. 
Ako je primalac ponude već upoznat sa nekretninama koje su mu ponuđene od strane Agencije, obavezan je da o tome, bez odlaganja, obavesti posrednika.

POSREDOVANJE ZA PRODAVCA

Kada prodavac da nalog Agenciji da posreduje u prodaji njegove nekretnine, Agencija sa prodavcem sklapa Ugovor ili sastavlja Nalog o posredovanju. Ugovorom/Nalogom o posredovanju u prometu nekretninama Agencija se posebno obavezuje da će obavljati sledeće za prodavca (Nalogodavca):
1. pre svega, dovesti u vezu Nalogodavca sa potencijalnim kupcem radi obavljanja posla kupoprodaje;
2. upoznati Nalogodavca sa prosečnom tržišnom cenom slične nekretnine;
3. izvršiti uvid u dokumentaciju kojom se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti Nalogodavca na: očigledne nedostatke i moguće rizike koji su vezani sa neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisana stvarna prava ili druga prava trećih lica na nekretninu, pravne posledice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani, nedostatke građevinske i upotrebne dozvole, okolnosti i obaveze primene prava preče kupovine, ako se to uvidom u dokumentaciju ukaže kao potreba;
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja i ponude nekretnine na tržištu i oglasiti nekretninu na odgovarajući način. Ukoliko se sa Nalogodavcem sklopi Ugovor o posredovanju koji predstavlja ekskluzivno zastupanje, ponuda nekretnine vezana takvim Ugovorom oglašava se na način koji prevazilazi uobičajenu prezentaciju, a na šta Nalogodavac ima pravo sklapanjem Ugovora o ekluzivnom zastupanju;
5. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja Ugovora;
6. ako je predmet sklapanja Ugovora zemljište, proveriti namenu predmetnog zemljišta u skladu sa propisima o prostornom uređenju koje se odnosi na to zemljište;
7. čuvati lične podatke Nalogodavca i po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili sa poslom za koji posreduje.
Prodavac je u obavezi da:
1. posredniku omogući potpuni uvid u isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet prodaje i da ukaže posredniku na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini;
2. osigura posredniku i trećoj osobi zainteresovanoj za zaključivanje posredničkog posla razgledanje nekretnine;
3. obavestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cenu;
4. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj veri, ako je postupio prevarno, ako je zatajio ili dao netačne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan da nadoknadi sve troškove učinjene tokom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

POSREDOVANJE ZA KUPCA

Kada kupac da nalog, zahtev elektronskim ili se usmenim putem obrati da agencija posreduje u pronalaženju odgovarajuće nekretnine za kupovinu, da dovede kupca u vezu sa prodavcem nekretnine ili kada kupac da nalog da Agencija posreduje prilikom kupovine nekretnine, Agencija sa kupcem potpisuje Ugovor odnosno Nalog o posredovanju. Ugovorom/Nalogom o posredovanju u prometu nekretnina Agencija će za kupca (Nalogodavca) obaviti sledeće:
1. pripremiti ponudu nekretnina po zadatim parametrima i obezbediti gledanje istih u što kraćem roku;
2. pripremiti i obezbediti kupcu potpuni uvid u dokaze o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje;
3. nastojati da objektivno posreduje prilikom pregovora o ugovaranju cene nepokretnosti
4. obezbediti sastavljanje Predugovora i Ugovora za nepokretnost koja je predmet kupovine;
5. organizovati overu potpisa na Predugovoru i Ugovor o kupoprodaji nekretnine;
6. prisustvovati isplati kupoprodajne cene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnine;
7. upoznati kupca o zakonskoj obavezi plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava ili sa uslovima za oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava, popuniti sve poreske prijave, kao i sastaviti zahtev za upis nekretnine u Katastar nepokretnosti. Posebnim Punomoćjem kupac može ovlastiti posrednika da u njegovo ime i za njegov račun obavi sve neophodne radnje koje se odnose na predaju poreskih prijava, promene PTT korisnika i komunalnih usluga, kao i podnošenje zahteva u Katastar nepokretnosti za uknjižbu nekretnine:


POSREDOVANJE ZA IZDAVANJE/ IZNAJMLJIVANJE

Kada zakupodavac da nalog Agenciji da posreduje kod izdavanja u zakup njegove nekretnine, odnosno kada zakupac da nalog Agenciji da ga dovedu u vezu sa osobom koja bi sa njim pregovarala o sklapanju Ugovora o zakupu ili kada zakupac da nalog Agenciji da posreduje u pronalaženju odgovarajuće nekretnine za iznajmljivanje, Agencija će sa njima sklopiti Ugovor/Nalog o posredovanju.
Obaveze Agencije su da proveri vlasništvo nekretnine koja je predmet izdavanja/ zakupa, da izvrši prezentaciju predmetne nekretnine, da vodi pregovore neophodne za postizanje dogovora o zakupu predmetne nekretnine, da obezbedi izradu Ugovora o zakupu i da prisustvuje primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji.

POSREDNIČKA NAKNADA ZA ZAKUPODAVCA I ZAKUPCA

Za izvršene usluge u posredovanju davanja u zakup i uzimanja u zakup nekretnine, svaka ugovorna strana (zakupodavac i zakupac) plaća posredničku proviziju u iznosu 50% od ugoverene cene zakupa i naplaćuje se prilikom potpisivanja Ugovora o zakupu.

OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU

Agencija stiče pravo na naknadu u celosti u trenutku zaključenja posredničkog posla, odnosno potpisivanjem Predugovora kojim se Nalogodavac obavezao da će zaključiti posrednički pravni posao.
Naknada se isplaćuje posredniku u trenutku potpisivanja Predugovora ili Ugovora o kupoprodaji odnosno zakupu nepokretnosti dveju ugovorenih strana, osim u slučaju kada je drugačije ugovoreno.
Agencija može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unapred akontiraju sredstva za određene izdatke i troškove.
Nalogodavac je dužan da isplati naknadu i kada je sa osobom sa kojom ga je u vezu dovela Agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, kao i za pravni posao kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
Agencija ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno vanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca zaključi posredovani pravni posao sa osobom sa kojom je agencija Nalogodavca dovala u vezu.

CENOVNIK POSREDNIČKIH USLUGA

KUPOPRODAJA

Posrednička naknada se naplaćuje u procentima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cene

Najviša ukupna naknada

6%

Najniža ukupna naknada

4%

PRODAJA

Posrednička naknada od prodavca / nalogodavca

 

2-3%

a ne manja od750 EUR u dinarskoj protivvrednosti

KUPOVINA

Posrednička naknada za kupca / nalogodavca

2-3%

a ne manja od 750 EUR u dinarskoj protivvrednosti

ZAMENA

Prilikom zamene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zameni, a procenat se računa od vrednosti nekretnine koju jedna od strana stekla zamenom.

2-3%

 ZAKUP

 

IZNAJMLJIVANJE – ZAKUP  – provizija od zakupodavca

 

          50% od ukupno ugovorene mesečne cene zakupa

 

UNAJMLJIVANJE -  ZAKUP – provizija od zakupca

 

          50% od ukupno ugovorene mesečne cene zakupa

 Nekretnine Fabrika doo Beograd Stari Grad

copyright by realestatefactory

BLOG teme

Kako se najbolje pripremiti za prodaju nekretnine! Nekretnine vs štednja Registar posrednika br. 389 Nekretnine Fabrika Opšti uslovi poslovanja Nekretnine Fabrika doo Beograd

Mreže


Prijatelji

Izrada sajtova