Šta je ugovor o posredovanju

nekretnine blog

Kako se najbolje pripremiti za prodaju nekretnine! Nekretnine vs štednja Registar posrednika br. 389 Svet nekretnina Nekretnine Fabrika Opšti uslovi poslovanja Nekretnine Fabrika doo Beograd


Ugovor o posredovanju

 


Ugovor o posredovanju je ugovor o obavljanju privrednih usluga kojim se jedna strana – posrednik obavezuje da nastoji da nađe i dovede u vezu sa drugom ugovornom stranom – nalogodavcem, lice koje bi sa njim pregovaralo o zaključenju određenog ugovora, a nalogodavac se obavezuje da mu isplati određenu naknadu, ako taj ugovor bude zaključen.


Ugovor o posredovanju je posebno regulisan Zakonom o obligacionim odnosima.


Ugovor o posredovanju je  neformalan ugovor jer je za njegovo zaključenje dovoljna prosta saglasnost volja. Posrednik je lice koje se profesionalno bavi izvršavanjem tuđih naloga, pa se smatra da je ugovor o posredovanju zaključen ukoliko posrednik odmah nije odbio ponudu.


Ugovor o posredovanju najčešće se zaključuje kao ugovor po pristupu, na osnovu opštih uslova poslovanja posredničkih kompanija, koje ove ugovore unapred pripremaju u vidu štampanih obrazaca.


Ugovor o posredovanju je dvostrano obavezan ugovor s obzirom da stvara uzajamne obaveze ugovornih strana. Posrednički posao stvara dve vrste pravnih odnosa: pravni odnos nalogodavac – posrednik koji nastaje zaključenjem ugovora o posredovanju i pravni odnos nalogodavac -  treće lice koji nastaje izvršenjem ugovora o posredovanju i sastoji se u zaključenju određenog ugovora između nalogodavca i trećeg lica koga je posrednik pronašao i doveo u vezu sa nalogodavcem.


Bitan element ugovora o posredovanju je određenje predmeta ugovora, što znači poslova na koje se posrednik obavezuje nalogodavcu. 


Osnovne razlike između posredovanja i zastupanja:


Posrednik obavlja poslove kao samostalan privrednik, u svoje ime i za svoj račun dok zastupnik obavlja poslove u ime i za račun nalogodavca;

Posrednik štiti interese obeju ugovornih strana, dok zastupnik štiti samo interese svog nalogodavca;

Posrednik, po pravilu, obavlja samo faktičke radnje – pronalaženje poslovnih partnera za svog nalogodavca, dok zastupnik zaključuje pravne poslove u ime i za račun svog nalogodavca;

Ugovor o posredovanju je neformalan ugovor, dok je ugovor o zastupanju formalan ugovor

 

Obaveze posrednika


Posrednik je dužan tražiti sa pažnjom dobrog privrednika priliku za zaključenje određenog ugovora i ukazati na nju nalogodavcu. On je dužan posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja ugovora, ako se na to posebno obavezao. Posrednik ne odgovara ako i pored potrebne brižljivosti ne uspe u svom nastojanju. Posrednik je dužan obavestiti nalogodavca o svim okolnostima od značaja za nameravani posao koje su mu poznate ili su mu morale biti poznate. Posrednik u privredi dužan je da vodi posrednički dnevnik, u njega ubeleži bitne podatke o ugovoru koji je zaključen njegovim posredovanjem, kao i da izda potpisan izvod iz posredničkog dnevnika (posrednički list). Posrednik odgovara za štetu koju bi pretrpela jedna ili druga strana između kojih je posredovao, a koja bi nastala zbog toga što je posredovao za poslovno nesposobno lice za čiju je nesposobnost znao ili je mogao znati, ili za lice za koje je znao ili morao znati da neće moći izvršavati obaveze iz tog ugovora, i uopšte za svaku štetu nastalu njegovom krivicom. Posrednik odgovara za štetu koja bi za nalogodavca nastala usled toga što je bez dozvole nalogodavca obavestio neko treće lice o sadržini posla, o pregovorima ili o uslovima zaključenog ugovora (obaveza čuvanja poslovne tajne). Nalogodavac može opozvati nalog za posredovanje u svakom momentu, ako se toga nije odrekao i pod uslovom da opozivanje nije protivno načelu savesnosti (u protivnom, duguje naknadu štete posredniku). Nalogodavac nije dužan da pristupi pregovorima za zaključenje ugovora sa licem koje je posrednik našao, niti da zaključi sa njim ugovor pod uslovima koje je saopštio posredniku, ali će odgovarati za štetu ako je postupio protivno načelu savesnosti.


Prava posrednika


Posrednik ima pravo na naknadu (proviziju) i u slučaju kad ona nije ugovorena. Ako visina naknade nije ugovorena niti propisana opštim uslovima poslovanja, primenjuje se uobičajena naknada, a u odsustvu nje, visinu naknade određuje sud, prema posrednikovom trudu i učinjenoj usluzi. Ugovorenu posredničku naknadu sud može sniziti na zahtev nalogodavca, ako nađe da je preterano visoka s obzirom na posrednikov trud i učinjenu uslugu. Sniženje ugovorene naknade ne može se tražiti ako je isplaćena posredniku posle zaključenja ugovora za koji je on posredovao. Pravo na naknadu posrednik stiče u momentu zaključenja ugovora za koji je posredovao, ako drugačije nije ugovoreno (dispozitivna odredba – moguće je na primer ugovoriti da posrednik stiče pravo na proviziju čim dovede u vezu nalogodavca i treće lice, bez obzira da li će oni zaključiti ugovor ili ne). U slučaju nevažnosti ugovora, posrednik ima pravo na proviziju ako mu uzrok nevažnosti nije bio poznat. Posrednik nema pravo na naknadu troškova učinjenih u izvršenju naloga, osim kad je to ugovoreno. Međutim, ako mu je ugovorom priznato pravo na naknadu troškova, on ima pravo na tu naknadu i u slučaju kad ugovor nije zaključen. Ukoliko drugačije nije ugovoreno, posrednik koji je dobio nalog za posredovanje od obeju strana, može zahtevati od svake strane samo polovinu posredničke naknade i naknadu polovine troškova, ako je naknada troškova ugovorena.
                                                                                              Nekretnine Fabrika Team

copyright by realestatefactory

BLOG teme

Kako se najbolje pripremiti za prodaju nekretnine! Nekretnine vs štednja Registar posrednika br. 389 Šta je ugovor o posredovanju Svet nekretnina Nekretnine Fabrika

Mreže


Prijatelji

Izrada sajtova